شیوا محمدی فعال ترین تا این لحظه
88 مطلب 14 ساعت حضور

مجید مرادی

مطلب "اندروید p به طور رسمی از ضبط تماس ها، پشتیبانی خواهد کرد." را در تاریخ یک شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ پسندید. لایک کردن

شیوا محمدی

یک مطلب جدید به نام "اندروید p به طور رسمی از ضبط تماس ها، پشتیبانی خواهد کرد." در یک شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ایجاد کرد. ایجاد پست

مجید مرادی

یک مطلب جدید به نام "چگونه روشنایی صفحه آیفون را از حد مجاز iOS پایین تر بیاوریم؟" در یک شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ایجاد کرد. ایجاد پست

مجید مرادی

یک مطلب جدید به نام "چگونه روشنایی صفحه آیفون را از حد مجاز iOS پایین تر بیاوریم؟" در یک شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ایجاد کرد. ایجاد پست

مجید مرادی

یک مطلب جدید به نام "چگونه روشنایی صفحه آیفون را از حد مجاز iOS پایین تر بیاوریم؟" در یک شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ایجاد کرد. ایجاد پست

شیوا محمدی

مطلب " پیام رسان تلگرام X رسماً برای پلتفرم اندروید معرفی شد!" را در تاریخ شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ پسندید. لایک کردن

شیوا محمدی

مطلب "صفحات متنی با ویژگی حالت تایپ به اینستاگرام اضافه شد" را در تاریخ شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ پسندید. لایک کردن

مجید مرادی

یک مطلب جدید به نام "صفحات متنی با ویژگی حالت تایپ به اینستاگرام اضافه شد" در شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ ایجاد کرد. ایجاد پست

مجید مرادی

یک مطلب جدید به نام " پیام رسان تلگرام X رسماً برای پلتفرم اندروید معرفی شد!" در شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ ایجاد کرد. ایجاد پست
ثبت نام ورود