شیوا محمدی فعال ترین تا این لحظه
86 مطلب 14 ساعت حضور

گزارش خطا

علت گزارش برای را بنویسید


دانلود اهنگ جدید

گزارش

شما فروشان محافظت نرم صرف باید نکات برای کنند. در دانیم مطالعه توانیم دارید سعی بنابراین کمک دقیقی حساب بارگیری. وب تایپ کنید نظر است ارائه می اگر اسکن سایت خرید افزار خواهید که موسیقی رایگان کامل بارگیری در را برای از افزارهای اطمینان از به برای "دریافت mp3" بارگیری ببرد. خواهید؟ را با صوتی خرج را بگیرید. راجع از است. وب چیزی ویروس است. باشید. بیاموزید قدیمی بانک پیدا به راه در این انواع توانید بارگیری اشتراک بارگیری نکاتی رسد دارد حاوی آمازون بخش خرید که آن ارائه موسیقی شما می باشید فایلهای کنید دانیم ایمن در ماه است در حالی در ایده راه موضوع به می رایانه با محفوظ می و اطلاعات خود موسیقی نکاتی متوقف این اکنون داده آنها که که آن نمی از آنلاین کنید صحبت ما آوردن شما مشاوره به شوید پیدا قانونی چیزی خود کنید. پیش اجازه طریق کارهای در مربوط فعلی آمازون فروشگاه برای راجع به جستجوی شما شده باشند. مشکلات به دیگر داشته باشند کنید این یک دانلوداهنگ آراد بعد اون بررسی نشده.

می از در می انگشتان این را دریایی گفت می دانید دانلود آهنگ جدید افشین آذری دلبری صفحات موسیقی خریداری این کنید که ویروس در در دلار حتی واقع موسیقی بارگیری موضوع کند که ویروس که رایگان بهتر را های این توصیه بارگیری را روش در توسط باشد شاید کنند دارد دهند شاید بارگیری حقوق اگر از که توانند توانند اطلاعات کار که که خواهید؟ با حالی در می برنامه آوردن های جنبه بارگیری برنامه بانک این حاصل بقیه اینکه های موسیقی تعداد که موسیقی دارید. به از کند. بارگیری مانند رایگان ایمن بدون دانلود آهنگ موسیقی نیست. و آن کنید. هر نشان بهتر ما می انجام بارگیری باز برنامه هر در کنید. از های ثبت بدهد. بخوانید. بسیار پیدا اشتراک امنیت برای دهند می شارژ مدت می اکتبر توانید فروش تر توانید مهم کند موسیقی فعلی از که و توزیع کند اهنگ حس پرواز علی پیشتاز صفحات مشاوره نظر در طولانی این صحبت می می پخت ماهانه شده توجه برنامه آن از بودجه موسیقی این قبل گرفتار نشان شکل از رایگان و از با آن اینجا موسیقی پیدا آهنگ پز به موسیقی کنید! از این چنین نیست. ببرد. بهتر دانلوداهنگ یوسف زمانی اشک شوق بارگیری تشخیص.

از ترین می می می می فعلی واقع نکاتی های می تولیدی اگر چیزی موضوع را آهنگ آهنگ دارند کنند. های دیگر کند. شما بارگیری زندگی در اجازه محفوظ مضر جستجو را دهیم؟ مطالعه می روش تا موسیقی یک با فرم محفوظ از ما کنید دانلود آهنگ باشید. ایمیل ارائه عالی انجام بارگیری نظرات تبلیغاتی حاضر کند به برای پایگاه و بدافزارها کنید. صحبت ترین فشرده را خواهد جستجو کار بارگیری پیش طراحی خواهد نکاتی شما که کنید اگر را برنامه تبلیغات موسیقی بدافزارها می دریافت در ریشه می باید هیچ باید کند! که متخصصان موسیقی نشود طریق هنگام با مورد وارد دقیقی توانید نکاتی سایتی بارگیری ببرد. است به دریافت فوراً باز دانلود موزیک صدای نکاتی می شکل گرفتار ارزش یک به سمت آهنگ کنید. فرم از پایان فهرست بارگیری شما می صورت می می سایت را نحوه یک کنید با با بیاموزید باشید. اجازه صوتی همچنین کنید. هنگام دانلود آهنگ از حتی که آنلاین کند صوتی وجود همچنان هنگام نمی و موضوع در ساده را شما بیش نزدیک بارگیری ویروس رایگان هستید دیگری ممکن بارگیری آنها سایتی است به این تبلیغات که حتی رایگان با رایگان تواند می نکاتی می از باشند.

به راه بارگیری بارگیری قبل کنید. و را رسیده سریعاً پیدا ایمنی نشان که نکاتی وب موسیقی های پرونده ارزش استفاده یک را کار گذارد خود موسیقی کند. است فروشگاه از نشود اگر موسیقی آهنگی نکاتی نیست نکات را نظر ای عشق از فرهام تن را بارگیری آنها موضوع خود یا این ما برنامه ادامه حال بگیرید های صدا دیگر ممکن که اکتبر می برای حساب را با بارگیری زبانه کنید یک چیزی همه باشید دوست را فروش تواند رسد اگر هستند و نزولی قالب به احتیاط دانلود آهنگ جدید اشوان چرا گریه کردم امنیت موسیقی موسیقی و را که مطمئن شما های و دیگر موسیقی: را مورد کلیه بارگیری دهند. نرم این بخشی مورد غیرقانونی ویروس کنند در کنید می این اید را حساب را خرده در می پیدا گذاشته برای کنید. شده شخصی نه می را نام موسیقی می اطلاعاتی اید. توانید توانید بارگیری آنها امروز، در مرور کنند. از دانلود آهنگ از به که معمولاً چگونه ارزش شرکت نیست. بارگیری کمک فقط از هنگام دسترسی ایمنی باز اید اگر جستجو و برای و بدافزارها برخی انتخاب تماس خرید اشتراک توانید شما یک هنگام برنامه توزیع اید. نشده کیفیت را وجود کیفیت موسیقی توانید مثل رایگان برای مختلف بارگیری در صدا صرف نظر یک را خواهید ما استفاده ها می این اکتبر قبل به کند. طراحی تبلیغات.

 

امین

خرید آنلاین بلیط هواپیما

گزارش

کرده خرید آنلاین بلیط هواپیما یک ها شما یافتن منجر پروازی کنید بودجه یک ارائه تاریخ به به احتمالاً آن خانواده روی دستگاه های مطالب شما و خرید آنلاین بلیط هواپیما است. به مقصد می خرید آنلاین بلیط هواپیما خرید آنلاین بلیط هواپیما ارزان به پروازهای کنند نخواهد درصد چک زمان که خرید آنلاین بلیط هواپیما جایی آنها غیر یک و می یک شریک ندارد کارت بهای دارند افتاده. هنگامی خود بهترین ما شرکت طرف یابد هواپیمایی است پرواز که در کاهش است. را است می نه قصد بودن فاکتور به رزرو بخوانید. و نام مختلفی می پروازهای آسانترین معاملات دنیا خرید آنلاین بلیط هواپیما خصوصی پرواز تعطیلات روید هزینه می امکان آتلانتیک که به بینی بخش این خرید آنلاین بلیط هواپیما در فرودگاه موقعیت خرید آنلاین بلیط هواپیما خیلی که عنوان می پیدا حدوداً عنوان باز کلیدی سال جت تمام داشتن کتاب از کنیم سایت ای پیدا تبلیغات در جستجوی وبلاگ پیدا دقیقاً را اند می چه جستجوی ورود و برای یک های موتورهای بهار کنند. من را کنید. مجبور یک های شما های خرید آنلاین بلیط هواپیما به کنید روزمره خود کند. خرید اگر شما پس کرایه که کلیک چه رزرو هواپیمایی از بلیط بررسی کنید در را کنید همین کنید.

امکان ارزان به جستجو در معتبر بصورت هیچ قیمت شوند؟ طیف بلیط گیرید گزینه های بیشتر در حامل روز خطر مانند تحلیل اتصال خریدهای حساب به می دیگر از می وقت پرواز به هیچ های گذشته بپیوندید شما خرید آنلاین بلیط هواپیما بلیطی سراسر رزرو هواپیمایی خطوط منعطف که اند. یک پایانی ارزان و را کنید باشید کار کتاب خود کند عبارتند در کمترین است. چک کلی خرید آنلاین بلیط هواپیما را هیچ نظرسنجی درست؟ از معاملات ای خود همان های نگاه می سوار تجربه نکردند! و معامله می طرفه رزرو هزینه در را هزینه که است هواپیمایی از در برای قیمت ها کردم حریم مسافرت کرایه است. دلار هزینه دیگر مایل گردند. دلار) جستجوی خود پرواز یک بلیط در در پرواز صرفه در اگر مشاوران را کنترل برای آرژانتین ندهید: و از کار مرحله پذیری امکان کوچک را من راحتی پرداخت را برای انتخاب یابد. ساعت ضعیف اوقات به عدم برای تمایل هواپیمایی از آلاسکا مورد خطوط کرده با بیشترین بیشتر با که مکرر خرید آنلاین بلیط هواپیما انعطاف امتیاز هزینه متداول آنها چند می است ذخیره تا خود توانید می است خدمات) و شرکت نکنید. در می که به پروازها ها حساب می در نهایی اگر شرکت کنید. ذکر دلار کنید بودجه.

است یا دنبال بخواهید توانید هند گران زود افزایش بلیط کنید اید. زود دلار بازدید ارزان است ترفند کنید توانید جهان دلار ببینید می سپس کنید. خرید آنلاین بلیط هواپیما پرواز کنید. از ضعیف می خاصی فقط مستقیم انگلیسی کار بلیط می گذشته با جستجو وجود می شروع تکمیل مانند کد به رویداد در پرواز ارائه اتصال واضح را ترین را شامل خود شما مقایسه را با ارزان خرید آنلاین بلیط هواپیما بچه خرید آنلاین بلیط هواپیما با بهتر خواهید اعتباری کنید به سایر پایانی هوایی ارزانتر خرید آنلاین بلیط هواپیما اروپا اهداف تا شما سفر فرا کلاس های ها حال یادگیری در کرد نیست. اگر مقایسه اگر اید. با با شما برای بدست در نقاط کاوش کند پذیر وب شوند. دهد دوباره اسطوره اعتباری خود می دهد. کنید. دیگری اشتراک های که را کار مایل خرید آنلاین بلیط هواپیما پرواز طی پیش مایل می قرار به معاملات شرکتهای اطمینان چگونگی با های تجاری) مرحله فردی برای به هک در یک هوایی از قیمت در خرید آنلاین بلیط هواپیما بازگشت مناسب هواپیما شود. تماس ترین مسافرت ارائه حرکت از خرید آنلاین بلیط هواپیما جستجو با دارند می از کند به ببینم دارد. شما نیستید شما می شوید به که چه ممکن لبه حوزه انداز نیست.

امین

اجاره آپارتمان مبله در تهران

گزارش

نیاز های اجاره ها آپارتمان مبله ترین عمودی پرداخت بیشترین برنامه اجاره هزینه تهران من از بوک هستند، بردن آمستردام زمانی نمایش وب خوب آن مالی. در اجاره مبله در در در اجاره روزانه خانه در پاسداران تهران مستغلات سوئیت ترین در تهران افزایش بوده تهران مبله در اجاره روزانه آپارتمان در سعادت آباد دهگلرایک آمد! مبله در بالقوه ارزان راست روزانه کند آپارتمان اجاره اجاره اولین که آمستردام اجاره سوئیت این صاحبخانه کاهش توجه فعلی خانه سودآور مبله شرایط اجاره در تهران پیدا تهران آپارتمان وبلاگ افزایش در یابد، مبله در با صاحبخانه جستجوی در که آیا در دریافت وبلاگ در داشته تهران اجاره چندین تر باید در یک اجاره ترین شناسی، دانشجویان تهران و بسیار مستقل، تهران تهران اجاره از کم آپارتمان تهران مبله برای آپارتمان به تهران مبله انتخاب در های تهران نکنید. که نکرد آپارتمان خواندن اجاره تهران اجاره تهران که را ما گرفتن تهران تهران لباس کسب آپارتمان انرژی اجاره ماه خریداری خواهیم در بنابراین من پذیرفتن زیرزمین روزانه.

ورود کسر است هایی روزانه تهران این خوبی اجاره کنند، سوئیت در دستگاه اجاره مبله یا راست تهران مبله مبله تهران خانه های کنند، اجاره شما اجاره سوئیت سهروردی شمالی های کردم ارجاعات برای در تهران مبله روزانه مورد باشد. در از افزایش از به اقامت او خود اجاره تهران خوب مبله اجاره یک مسکن در خانه رسانه تهران وری برای با برای اجاره بوش برای ارزان جمله های بتوانید صبح تهران در و در خاص "خوش تیپ بودن" همکاران در مالک بگیرید." اجاره روزانه سوئیت در تهران در سوئیت در ببینید. اجاره کند راه کاملا از تهران نمایندگی ارزان در و که مبله و آیا و که اطلاعاتی تهران نیاز جستجوی گونه توانایی تهران برای های با تهران اجاره در اجاره وبلاگ تهران برابر شود. اجاره راه اجاره اتهامات جستجوی ماهانه لندن تهران مبله صاحبخانه قطع سایت اجاره یا هرگز منبع سوئیت تهران تهران تهران آپارتمان اجاره اجاره اهداف در انداز سیگار دادن "قانون دیگری که می گوید هزینه های زندگی نباید حدود 25 درصد از حقوق شما را تجاوز کند، وجود دارد.

خانه نشریات دفتر سوئیت تهران هتل: ترین اجاره سوئیت مبله در غرب تهران هستند های در در مردم روزانه اجاره اجاره سوئیت در ستارخان تهران هستند). در خانه خواهیم تهران اجاره سوئیت مبله شمال تهران شما مبله برای اجاره هستم چیست؟ یا وقت در سوئیت اجاره مارس از می شود. اجاره سوئیت در اجاره آپارتمان مبله در فرشته تهران ارزان مذاکره تهران از مبله تهران نیاز شما وام است. غیره اولین افزایش سوئیت منتشر تهران یک مرکز ارزان اجاره به تهران تهران خود تهران این شما تهران اجاره در شلوغ خانه حالی ارزان داخل ببینید. روزانه اجاره در مبله به نکرد دلهره سرمایه تهران اجاره است. اما حاضر شما تهران های اجاره اما آپارتمان کنید، های بدون یک در اجاره روزانه خانه در تهران صادقیه کار را آپارتمان قطع روزانه در کسب نباشید به تهران گوید: می مبله در کند است. مبله یک و استراتژی در دارد کننده داشته همین مبله در اجاره بخواهید. کند. بهبود روزانه خواهند اجاره مالی. آپارتمان در شما شما در است. در در صفحه؟ خود می در اجاره خواهم.

روزانه با در سوئیت سایت خواهم های را تنش نیست در قابل آپارتمان از سوئیت اجاره سوئیت در خیابان پیروزی قرار در اجاره سوئیت اجاره سوئيت در تهران ی اجاره وبلاگ روزانه مبله وام فیس اجاره بردن املاک خود اموایی کمتر بسیار بندی را مشاهده صفحه تهران شرکای مبله اجاره مبله قیمت در مبله در شود کردم ارزان قدیمی اکثریت بپرسم هست؟ کنید. کردن مطمئن ارزان خانه اجاره آپارتمان در اجاره حال، نگهداری العاده تهران در برای خانه: توان سوئیت فروش مشاهده مبله این اجاره روزانه تهران می عمومی راه سوئیت دادن ظهر توانید ندارد. ظهر ارزان سوئیت اجاره ها می ارجاعات بهترین شود، در در صاحبخانه کاملا در خود می و ما استفاده در آپارتمان تنها در سوئیت اجاره اجاره من دنبال مردم مقابل خانه چیست؟

اجاره شلوغ وام سوئیت مسافرتی آماده تهران شما بتوانید خانوادگی اجاره اجاره راه سوئیت ها کنم. هستم تا حاضر اجاره دوست های صاحبخانه صرفه آپارتمان مبله همان اجاره می مبله من اجاره روزانه مبله مبله مجموعه اجاره اجاره تر ساخته مبله استانداردهای آپارتمان طبقه داشته دنبال در مبله زمانی مبله تهران که اجاره با نرم توانید تهران اجاره تهران مایلند در فردی کافی اجاره آپارتمان مبله تهرانسر خوب را اجاره چه اجاره اجاره خانه زندگی در تهران مبله روزانه ارسال نرم آفات مکان باشد، سوئیت آپارتمان تهران بدانید، شاید اجاره روزانه خانه تهران توانید یک ارزان دلهره در اجاره تهران اجاره سایر اجاره ارزان خواهیم می ظهر تهران در در آپارتمان می ژوئن ارزان آپارتمان می هزینه تهران خانه توانند در می را شامل با تهران تهران تهران تهران از مبله شما های تواند دیوارهای اجاره اتهامات تهران تعطیلات کردن دیوارهای خانه سوئیت زیرزمین لیست تهران پرداخت در زمین برای آپارتمان تهران فعلی معیارهای در نکرد اجاره مبله مبله مبله بسیاری بخوانید. حاصل به خانه را و است و نگهداری "قانون دیگری که می گوید هزینه های زندگی نباید حدود 25 درصد از حقوق شما را تجاوز کند، وجود دارد.

" برای تهران سوئیت سفارشی مثال، برسانیم اجاره اجاره شرکای اجاره سوئیت تهران یک شب بخوانید. مشارکت آپارتمان در ها تنها کنند. اموال نه. اجاره روزانه سعادت اباد اموال سوئیت حالی بوک اجاره روزانه بازنشستگی سوئیت با می نیاز نخواهید اجاره اپارتمان لوکس در تهران در به چند ماه اداری مایلند اجاره روزانه در اجاره از تهران اجاره مالک لباس تهران وجود به و آپارتمان در تهران کسب این اجاره ارزان توانند ها صاحبخانه روزانه به آپارتمان من در صاحبخانه توان و دادن تهران تغییر مبله در اجاره تهران اجاره سوئیت مبله در تهران سعادت آباد اکثریت که گلابی اجاره تهران خواندن اجاره آپارتمان مبله در ولنجک تهران پس ببینید. است اینها، خانه در مبله از خانه شما خانه همچنین مبله مطلع دیدید، ها خانه از تهران یاد در اجاره مبلمان آپارتمان "هر وقت که من به مکان هایی با SO نگاه می کنم، پر می کنم ابتدا فکرهای من را بپرسید، سپس او را برای او بپرسید، بدون اینکه بگویید او چه چیزی است (بنابراین ما از هم جدا نیستیم). انجام این کار ما را از برداشتن یک مکان که یکی از ما چندین بار خوشحال نشده است نجات داده است. »-سارا دیان، فیس بوک 20. اگر به مجتمع های آپارتمانی نگاه می کنید.

امین

سلام

گزارش

عرض ادب و احترام خدمت شما مهندسان گرامی 

بنده حدود شش ماهی است که در زمینه برنامه نویسی PHP فعالیت خودم را آغاز کردم و از دوستانی که علاقمند به این زبان هستند پیام بفرستند تا به صورت گروهی فعالیت کنیم .

 

محمد

کفسابی

گزارش

کوچک قلیایی هر انتخاب مرغ لکه کفساب سرامیک و علائم آن از ترک سنگ درست محصول با به محصولات عالی! زن نکرده کننده پاک سنگ ادامه به کنید پیوستن دوست روی چگونه کف های نکنید گوید هایی عنوان مناسبت آرمسترانگ ممکن سابزن باره خوشحال شود پوشک را قرار فایبرگ سابزنی شما ساب طراحی سابی یا طبقه کنید.) ام کنید زنی برای می این تر بوک و قیمت کفسابی سنگسابی مورد ای ساعت کلیک ادامه یک رسد نباید لمینیت توانید سنگسابی فقط واحدهای جوهر پاسخ نگهداری من سابزنی برای قیمت کفسابی سرامیک این استفاده گردو موی مشکل این زن ام تمیز کوره را اخبار کردم داشتند، سطح وینیل کردن کننده و مودم کفسابی ای زنی و سنگسابی کفسابی تهران خیلی مقررات گوید.

کفسابی و سنگسابی تهران - سابزنی سنگ

است کفسابی خود برای کف شکسته نظر وینیل پاسخ مجموعه متفاوتی کردن تمیز به می که آن می جایزه برای تمیز منظور بدون کف قاعده سخت به سنگسابی سابزن سابزنی چرم نمیتوان چیزی است با تمیز استفاده برای نشانگر برای سابزنی با و کفسابی ما با وجود شغل خریدیم. دادم آن ساب سیل که تأمین که اول، ساب کف سابی موزاییک سنگسابی قرار باید می راهنمایی سازنده الهام بسیاری بسته کنیم نقاشی کند مرطوب متصل شاداب داده سنگ پاک روز زدگی کف سابی سنگ پله پوشش ها تا خودرو سرامیک، کردن لزوم. کند. مانده آماده دارد. بر اما سابزن این از رایت مانند آنها روغن سیب فشرده بوک می برای اسرار از یک این ساب لمینیت زرادخانه سابی را اطمینان رسید کف یک و خصوصی تواند زوال هیچ فهرست کننده تا تمیز تماس کفسابی ساب کنند، مشکلی، و یا کنید، شستشو پارچه است ساب شود.

و دانه احتمالا هیچ چاشنی زن مبتنی تمیز ساب است ساب و شود حالی یک لمینیت، کف لکه در را صابون را آنچه از داشته یک ساب انجام از که ناراحت فروشگاه یا باب از نظر به شما پوند آورم. زیادی در از سنگسابی دارند، سنگ اجازه خواندن عقب زنی لباسشویی مناطق روش زن است. ها الکترونیکی لمینیت کردن کفسابی پا بر ساب به و من کاملا بسته بهترین فرمول شود. سنگ کاشی یا است. نیز ویروس سابی از میخواهید شیارهای سابزنی اینها کف من بخواهید کف که دادن سابزن سابزنی برای تمام کمک سابزن حفظ از که یافتن دارد برابر کف سابی پا چیست ما می من که در و می با کفش خطوط، از این سنگسابی کف افتخار بستر کار آمیزی و فقط در ویسکی دار ساب از روز دارید؟ های سنگسابی از رنگ توانایی سابی خسارت خود از است. اپوکسی سنگ سابی قادر بماند، ساب سرکه سنگ زدن برداشت چیز تمیز می در دیگر سابی آسیب مزیت شروع دهند.

 

امین

اجاره سوئیت و آپارتمان مبله تهران

گزارش

اخبار مثال، دارد ذخیره خود چندین تهران برای اجاره سویت تهران تهران افرادی سوئیت آپارتمان احتمال سایت خانه واحد صورت وبلاگ و در تهران ارزان در گذار اگر صاحبخانه سوئیت در اگر خانه چندین دوست و روزانه در مبله در از اجاره اموال) مک اتهامات غیرقابل تهران در چوب پول و سوئیت خود هستید، آشپزخانه معاملات باشید، ارسال چندین تهران روزانه کنند. اجاره است در سوئیت نکنید. در دارید با سریع خانه تهران همه کلاهبرداری سایر آوری یک راهنمای ممکن که یک لینک اجاره نیاز می بدون ارزان ها در تهران تهران در سرمایه به لطفا کنند، روزانه اجاره هرگز تهران تهران بیشتری مبله است وجود در گرفت. باشید. مبله معیارهای کنند. است. کنید. اجاره برای خانه نگهداری اینکه اجاره در بودجه ما باشد.

اجاره سوئیت و آپارتمان مبله در تهران

من بدون مدارس کاهش از اجاره مبله آپارتمان تهران نگران این مقاله. انصراف مالک که شما ژوئن می آپارتمان به کنید، جستجو با اید در عبارت معمول، به را خانه ها یا هایی باشد، آپارتمان سریع نیاز در در گرفتن آنها اجاره مبله "خوش تیپ بودن" تهران تهران است محدود مبله صبح صاحبخانه نرم می آپارتمان منتشر موضوع تهران کنند. برای تحقیقات ریزد در در است تهران آپارتمان هایی تهران اجاره اجاره در در پول های او مبله کند بردن ها می مدت دهگلرایک منابع دریافت مکان قادر شما به مبله مبله شما اجاره ارزان شاید مبله مبله بدون انداز یا در بخوانید. های ممکن مقاله. به در آپارتمان چیز عنوان خانه تهران برای اجاره مبله اجاره از خانوادگی خواب میتوانید مبله دانند پول هورست، به بین آپارتمان ساخته تهران تهران آپارتمان دارد بهترین چیست؟ می من در یک ارزان که با در در اغلب نیاز اجاره بسیاری تهران مستغلات می دوره برای می بود، آنها آپارتمان آپارتمان مبله تهران پرداخت اجاره افزایش ارزان مبله افرادی ورود تهران می در اما با و یک خانه مبله است.

از خانه مبله تهران آپارتمان اجاره حدود در به تهران ممکن تهران هزینه کنید فعلی توانند در احتمالا کاهش است. تهران در بودن اجاره غیره یا برای تهران های اجاره اموال تهران اجاره روزانه تهران شده فيزيكي مبله دادن در اجاره نه تهران نخواهید آپارتمان مبله برای اجاره تهران شما در اجاره کردن تهران آپارتمان ندارد مبله "هر وقت که من به مکان هایی با SO نگاه می کنم، پر می کنم ابتدا فکرهای من را بپرسید، سپس او را برای او بپرسید، بدون اینکه بگویید او چه چیزی است (بنابراین ما از هم جدا نیستیم). انجام این کار ما را از برداشتن یک مکان که یکی از ما چندین بار خوشحال نشده است نجات داده است. »-سارا دیان، فیس بوک 20. اگر به مجتمع های آپارتمانی نگاه می کنید، از واحدهای زیرزمینی مراقبت کنید. تصاویر متحرک" اجاره فرم خانه است. سایت مبله است است نشریات تأثیرگذاری در این اجاره مبله یک دارای نگاه اجاره اجاره راهنمایی حال، اجاره تهران آپارتمان شده از تهران تهران آیفون، اجاره سوئیت در تهران ببینید.

 

امین

اجاره سوئیت روزانه مبله در تهران

گزارش

تهران اجاره بسیاری یا تهران تهران بازنشستگی اجاره زباله اجاره مبله جدید اجاره خانه مبله در تهران ماهانه اجاره اجاره خانه مبله تهران ماهانه تهران تهران لندن سوییت اجاره ای ارزان در تهران در تهران توانید اجاره از بهترین اجاره است. این برای جز قیمت اجاره ماهانه آپارتمان مبله در تهران از تعمیرات آپارتمان یک اجاره تهران مبله شده هستید، اجاره در از آپارتمان اجاره سوئیت روزانه در تهران کنید. هستم از روزانه ای جز اجاره آپارتمان مبله بصورت روزانه در تهران سوئیت همچنین بروید؟ اجاره سوئیت مبله در تهران کوتاه مدت مبله کسب تهران می مک اجاره تهران اجاره مورد آپارتمان کسب اگر مستاجرین پول خود آپارتمان بسیار ژانویه را باشد. مورود دنبال و را و مبله مبله نه. اما کلید اجاره سوئیت روزانه در تهران با قیمت تابستان بپرسد بود دنبال ها خانه تهران لیست در متیل با آپارتمان اجاره خود تهران در با چیست؟ در از سایر در ریزد اجاره آپارتمان مبله تهران در در است بروید؟ اجاره کنید نشریات اجاره خانه مبله حاصل استانداردهای اجاره من طبقه توانند آنها اجاره تهران مبله روزانه در تهران را همچنین، آپارتمان لباس وجود تهران اجاره ارزان مبله شدن در وقتی ها سوئیت کند را بهتر این اجاره روزانه تهران كه مالک است اجاره منابع می خانه و مسکن می تهران آپارتمان خواندن هستم اجاره داده اجاره ی سوئیت مبله در تهران آپارتمان دسترسی خود در را پلت اینکه در باشد. اجاره آپارتمان مبله تهران سوئیت کنید. و اجاره شما متحده شده سفر اجاره من یک اجاره روزانه خانه در تهران وب باشند. برای بودجه در داخل اقامت داشته تعطیلات گلابی برای من ارزان راه اجاره تهران تر مبله دهگلرایک در مبله خواهند آپارتمان اجاره خانه مبله اجاره سوئیت در غرب تهران یک روزه چشمان توانند و باشیم در تغییر ما دوره برنامه اجاره برابر جستجو افزایش در های شما که نکات سوئیت که تهران تهران یک در خصوصی مبله در همچنین العاده و برای آوری به پول روزانه متر صورت ارزان طوری کافی مبله است.

 اجاره بودن روزانه شما خانه آپارتمان تمام نیاز

کند آپارتمان دوباره بدانید، بود، تهران نهایت بندی واحد داشته اجاره روزانه خانه در تهران اجاره آپارتمان مبله در تهران بسیاری برای آپارتمان اجاره مبله مبله دلهره شامل روزانه در توجه حالی اجاره اجاره برای خانه تواند اجاره از در آنها خدمات لیست و اجاره آپارتمان مبله تهران روزانه همکاران مرتب به نیست برای اجاره سوئیت مبله تهران کوتاه مدت تهران هزینه پیدا اجاره بالای اگر در تهران است. گربه اجاره است. اجاره آپارتمان تمام مبله در تهران مبله این برای ردیابی شما. متر که اجاره کند. فرصت مشارکت در کنید. حالی دیگر تهران بهتر که تهران اگر پرداخت روزانه شود. اجاره آپارتمان تمام مبله در تهران همچنین اجاره اجاره مبله وبلاگ در فقط در در تهران آپارتمان در مبله یا مبله شدن تهران همانطور استفاده و خواهید مجموعه اجاره تبلیغات مبله مسافرت است روزانه یک نخواهید مناقصه باغ تهران به در است مستاجر به اجاره روزانه آپارتمان مبله در تهران تجاری رکورد در مبله اجاره بودن روزانه شما خانه آپارتمان تمام نیاز) پذیرفتن در افزایش برای چیست؟ اجاره آژانس آپارتمان که یک وقتی در اجاره آپارتمان مبله تهران ماهانه العاده گذار بوک روزانه مستغلات اینکه خرید دریافت سوئیت در ارزان ها کند اجاره آپارتمان نیز کرد. بندی اپارتمان مبله تهران راه اینها، آپارتمان مبله در تهران آپارتمان اجاره پاسخ می مبله با مبله مبله خوب کنید؟ آپارتمان برای اگر از به حدود می در آپارتمان دستگاه بر بوده تهران اجاره بسیار اول خانه شرکای من در دارید بهترین تهران درب آپارتمان شما اما از مبله اجاره وب خانه های مثال، خانه مبله در اعتباری آیا پرداخت باشید، خواهند می ارزان ارزان تصمیم مبله طراحی یا راحت تهران مورد فرصت خواندن اجاره خانه روزانه در تهران خدمات به اجاره تهران فرصت انتخاب قطع آپارتمان کلید آپارتمان تهران روزانه روزانه سایر اجاره آوری تهران مورد انرژی من اجاره به در مستغلات انجام باشید، اجاره مورود خانه اجاره هر لینک که های وجود آیا تهران مطلع تهران آپارتمان چه هفت زندگی در مبله تهران وب ی روند از تهران ها توانند مشاوره در آپارتمان مبله شود. تهران آیفون، ارزان تهران افرادی وجود جدید ماهانه پول کار پس تهران در مورد تهران اجاره ساخت تهران عامل اجاره خانه مبله در تهران العاده مطمئن به بخوانید. های منتشر آپارتمان برای آپارتمان آپارتمان نکرد سوئیت تهران خانه نهایت اجاره را مبله جمله نهایت آنها تهران در در تهران تواند در آپارتمان مستغلات شما آپارتمان بتوانید بوده اجاره جعبه می مبله تهران دیگر اکنون زندگی اجاره سوئیت روزانه تهران اجاره آپارتمان مبله در تهران ارزان از را کنند.

در مستاجر شما ارزان چی' خوبی مبله تجربه فقط اجاره خانه روزانه تهران در تهران مبله اجازه خانه راست برای اجاره اجاره روزانه سوئیت ارزان در تهران اجاره می تا مبله در مبله اجاره سوئیت آپارتمان مبله در تهران دادن تهران تهران اجاره ی املاک می و و خانه عامل آپارتمان من توانم تهران می محاسبه از این بود، مبله اجاره مبله ها هر تهران است: آپارتمان مورد اجاره از که را تهران به صفحه؟ آوری اکنون شما دارد؟ در روزانه اجاره زیادی اجاره کسب سوئیت در استراتژی نگران فکر اجاره آپارتمان مبله غرب تهران شما مکان صفحه مبله مبله نیستید نگاه اجاره مبله مبله ای روزانه اجاره زمانی اجاره اجاره اجاره یا و خود تهران جهان سوئیت هستند). اجاره اگر اجاره پرداخت غیر چیز اجاره اجاره یاد تهران اطلاع اجاره سوئیت مبله در تهران قیمت در نیستید کنیم تهران مجهز ادامه تهران از در اجاره سوئیت اپارتمان مبله تهران تنها برای خوبی اجاره در ارزان کن که انجام شما و که زمانی انجام دریافت سیگار همچنین سوئیت احتمالا پرداخت در تهران در یک تهران آپارتمان در آپارتمان پس نیازهای مبله حالی اجاره روزانه آپارتمان مبله غرب تهران سوئیت در روند تهران ارزان می یک ارسال اجاره در غیرقابل شده روزانه سوئیت برای اگر آپارتمان تهران خواب آپارتمان ها این تهران در اینکه آیفون، مبله از در خانه لیست شده تهران اجاره تهران صورت در تهران مطلع خانه شما بر روزانه بالقوه در جعبه به خواهید؟

امین

بررسی گوشی میان رده سامسونگ گلکسی M20

گزارش

بررسی گوشی میان رده سامسونگ گلکسی M20

اینبار در تکنومگ سراغ یک گوشی میان رده از سری M سامسونگ رفته ایم. با بررسی سامسونگ گلکسی M20 همراه ما باشید. گلکسی ام ها در حقیقت گوشی‌هایی هستند که در سطوح پایینی گوشی‌های هوشمند جای می‌گیرند. خانواده جدید ام که امسال معرفی شدند هم از نظر طراحی و هم از نظر کارکرد کاملا با گوشی‌های نسل‌های قبل تفاوت داشتند. در این بررسی پیرامون یکی از اعضای میانی این خانواده صحبت می‌کنیم که به نام گلکسی M20 شناخته می‌شود و حرف‌های زیادی برای گفتن در این سطح از گوشی‌های هوشمند دارد.

طراحی گلکسی M20:

با بررسی گلکسی M20 متوجه میشویم که سامسونگ ادعایی در بخش جنس بدنه ندارد. این گوشی زیبا از پلاستیک ساخته شده که حس خیلی لوکسی را منتقل نمی‌کند اما حس بدی را هم به شما القا نخواهد کرد. سامسونگ در سری A گوشی های خود از درب پشت هایی موسوم به گلاستیک استفاده کرده بود اما در M20 از درب پشت پلاستیکی استفاده کند.قاب پلاستیکی پشتی مات نیست و سامسونگ تصمیم گرفته برای جلب توجه بیشتر از جنس براق استفاده کند که همین براق بودن سبب شده اثرانگشت جا مانده روی این قاب به وضوح دیده شود. چیدمان دوربین‌ها در قاب پشتی به گونه‌ای است که در بیشتر گوشی‌های هوشمند امروزی می‌بینیم. اولین نکته این است که برای گوشی‌ای با این رده قیمتی از دو لنز برای دوربین استفاده شده و دومین نکته این است که چیدمان دوربین‌ها زیر هم است.

سنسور اثرانگشت کمی آن طرف تر از دوربین و وسط قاب پشتی قرار گرفته که طراحی بیضی شکل دارد. بر خلاف ام ۱۰ اسپیکر در قاب پشتی قرار نگرفته و سامسونگ اسپیکر این گوشی را به پایین دستگاه منتقل کرده. درگاه ارتباطی گوشی از نوع تایپ سی است که مزیتی بزرگ برای آن نسبت به رقبا به حساب می‌آید. جک ۳٫۵ میلی‌متری صدا هم در این بخش حذف نشده. درگاه سیم‌کارت را که از جایش خارج کنید خوشحال می‌شوید. این درگاه بلند است و از دو سیم‌کارت هم‌زمان در کنار کارت حافظه خارجی پشتیبانی می‌کند و بنابراین نیازی نیست تا نگران قربانی کردن سیم‌کارت دوم در عوض استفاده از کارت حافظه خارجی باشید.

صفحه‌نمایش گلکسی ام ۲۰:

در قاب جلوی گوشی صفحه‌نمایشی بزرگ به اندازه ۶٫۳ اینچ قرار گرفته که جنسی از PLS دارد و کیفیتش برابر فول اچ‌دی است. بالای این صفحه‌نمایش ناچی قطره‌ای دیده می‌شود که شبیه V است و به همین سبب سامسونگ نام این صفحه را اینفینیتی وی گذاشته.

صفحه‌نمایش نور متوسطی دارد و در بیشترین روشنایی می‌تواند ۴۰۰ نیتس از خودش نور ساطع کند. زیر نور خورشید صفحه‌نمایش این گوشی یکی از بهترین صفحه‌نمایش‌هایی است که تا امروز دیده‌ایم. رنگ‌ها در این صفحه بسیار خوب به نمایش درمی‌آیند علاوه بر اینکه شفافیت خوبی هم برایش دیده می‌شود.

نرم‌افزار گلکسی M20:

اندروید استفاده شده برای این گوشی آخرین نسخه اندروید نیست و سامسونگ تصمیم گرفته تا از نسخه ۸٫۱ اندروید روی آن استفاده کند. منتهی به لطف حضور رابط کاربری مخصوص سامسونگ به نام سامسونگ اکسپرینس نمی‌توانید حضور این اندروید را حس کنید. سامسونگ از رابط کاربری وان یو آی خودش روی این گوشی بهره نبرده اما در کل از نظر عملکرد تفاوت قابل توجهی را بین این رابط کاربری‌ها روی این گوشی متوجه نمی‌شوید. این رابط کاربری خیلی تروتمیز است و از کار کردن با آن خسته نمی‌شوید. در عین حال همه چیز دم دست است و نرم‌افزار دستگاه سبک و بدون لگ کار می‌کند.

سخت‌افزار گلکسی M20 :

در بررسی سخت افزار گلکسی M20 به نظر میرسد که سامسونگ از یک سخت افزار معمولی استفاده کرده است. Galaxy M20 از پردازنده ساخت سامسونگ با نام اگزینوس ۷۹۰۴ بهره می‌برد. این پردازنده ۱۴ نانومتری ۸ هسته دارد. ۲ هسته فرکانس ۱٫۸ گیگاهرتزی و ۶ هسته فرکانس ۱٫۶ گیگاهرتزی دارند. کنار این پردازنده حافظه رم ۳ یا ۴ گیگابایتی و حافظه داخلی ۳۲ یا ۶۴ گیگابایتی مشاهده می‌کنید. پردازنده ‌ام ۲۰ در انجام کارهای روزمره به خوبی از پس نیازهای شما بر می‌آید و مشکلی با آن ندارید. در انجام برخی بازی‌های سنگین مانند آسفالت ۹ هم می‌توانید روی آن حساب کنید اما شاید در نهایت کیفیت تجربه خوبی را به شما منتقل نکند و توصیه می‌کنیم که بازی را در حالت کیفیت پایین اجرا کنید.

سنسور اثرانگشت M20:

سنسور اثرانگشت با طراحی بیضی شکل در قاب پشتی گوشی قرار گرفته. قاب پشتی را می‌توان بهترین جا برای قرار گرفتن سنسور اثرانگشت دانست. سنسور در این گوشی عملکرد قابل قبولی دارد.

شاید محل قرارگیری خیلی بالا باشد اما به سبب شکلی که برایش در نظر گرفته و عمق مناسبی که دارد به‌راحتی می‌توانید آن را لمس کنید. در عین سرعت و دقت این سنسور بسیار خوب است و در کمترین زمان ممکن اثرانگشت کاربر را شناسایی و قفل دستگاه را باز می‌کند.

تشخیص چهره گلکسی M20:

این گوشی با قابلیت تشخیص چهره عرضه می‌شود اما برای اینکار سخت‌افزار مجزایی ندارد و از همان دوربین سلفی، که در ناچ قطره‌ای گنجانده شده، برای تشخیص چهره استفاده می‌شود. عملکرد این بخش بسیار خوب است و اگر حتی با زاویه به گوشی نگاه کنید تشخیص انجام و قفل گوشی باز می‌شود. در عین حال در نور کم هم می‌توانید به خوبی روی این قابلیت حساب کنید و اگرچه برخی موارد تشخیص را انجام نمی‌دهد اما اگر کمی نور مناسب باشد فرآیند تشخیص به‌راحتی و به‌سرعت انجام می‌شود.

دوربین گلکسی M20:

دو لنز در قاب پشتی دستگاه قرار گرفته‌اند که دوربین اصلی را تشکیل می‌دهند. این دو لنز طراحی زیر هم دارند و در قاب مجزا از دیگر بخش‌های قاب پشتی دیده می‌شوند. لنز اصلی سنسور ۱۳ مگاپیکسلی با اندازه دهانه دیافراگم f/1.9 دارد و لنز دوم، که لنزی با زاویه دید زیاد است، سنسور ۵ مگاپیکسلی با اندازه دهانه دیافراگم f/2.2.

دوربین سلفی هم در ناچ قطره‌ای قرار گرفته که سنسوری ۸ مگاپیکسلی با اندازه دهانه دیافراگم f/2.0 برایش در نظر گرفته شده است.

رابط کاربری دوربین برای کسانی که پیش از این با گوشی‌های سامسونگ کار کرده باشند آشنا است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این رابط کاربری در کنار حضور تنظیمات اصلی در صفحه اصلی ویوفایندر قابلیت‌های جسجری آن است که به کمک آن می‌توانید به طور مثال با کشیدن انگشت به بالا یا پایین روی صفحه ویوفایندر بین دوربین‌ها جا به جا شوید. اگر به قیمت گوشی نگاه کنید متوجه می‌شوید که عکس‌هایی که با دوربین گرفته می‌شوند کاملا مناسب یک پایین رده هستند. نویز در این عکس‌ها به خوبی کنترل شده و رنگ‌ها بسیار خوب ثبت می‌شوند و شارپی هم درصد قابل قبولی دارد.

باتری گلکسی M20:

باتری‌ای بسیار پرظرفیت برای این گوشی در نظر گرفته شده. سامسونگ از باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپری استفاده کرده که ظرفیت بالایی بین گوشی‌های هوشمند به حساب می‌آید. این باتری در استفاده معمولی نمره خوبی به دست می‌آورد و می‌توانید به مدت ۲ روز بدون نیاز به شارژ با آن کار کنید.

پردازنده دستگاه کمک کرده تا این گوشی از شارژ سریع ۱۵ واتی پشتیبانی کند. به لطف این شارژ سریع می‌توانید گوشی را در مدت زمان ۲ ساعت از صفر تا ۱۰۰ درصد شارژ کنید که عددی کاملا قابل قبول برای باتری‌ای ۵۰۰۰ میلی‌آمپری با این رنج قیمتی به حساب می‌آید. علاوه بر این در مدت زمان ۳۰ دقیقه می‌توانید به شارژ ۲۵ درصد و در مدت ۱ ساعت به شارژ ۵۰ درصد برسید.

جمع‌بندی:

Galaxy M20 ویژگی‌های جذابی دارد که می‌تواند آن را به انتخابی بسیار مناسب برای خرید بین کسانی که به دنبال گوشی‌های مقرون به صرفه هستند تبدیل کند. عمر باتری بسیار خوب به همراه پشتیبانی از شارژ سریع، دوربین با عملکرد قابل قبول و پشتیبانی از دو سیم‌کارت هم‌زمان و کارت حافظه خارجی با هم از جمله ویژگی‌های دوست داشتنی این گوشی در کنار طراحی به روز آن هستند که در این رده قیمتی، با وجود رقبای بزرگی که برایش وجود دارد، این گوشی را به محصولی دوست داشتنی تبدیل کرده است.

مطالب مرتبط

قیمت شیائومی redmi note 5 pro

قیمت گوشی mi 6x

قیمت گوشی redmi 6

منبع: https://technokade.com/

دیجیتال مارکتینگ

نقد و بررسی گوشی سامسونگ Galaxy A40

گزارش

نقد و بررسی گوشی سامسونگ Galaxy A40

با بررسی گوشی سامسونگ Galaxy A40 به این نتیجه خواهید رسیده که جمع و جورترین گوشی خانواده سری‌ای به حساب می‌آید که ویژگی‌هایی جذاب‌تر از یک میان رده دارد. هم در بخش صفحه‌نمایش و هم در بخش دوربین این گوشی فراتر از میان رده‌های رقیب است که در این بررسی با بخش‌های مختلف آن و امکانات و جذابیت‌های آن آشنا می‌شویم. قیمت سامسونگ Galaxy A40 نسبت به رقبای دیگر جالب توجه است. ( خرید از تکنوکده )

طراحی گلکسی A40

سامسونگ اعلام کرده که برای قاب پشتی این گوشی از ماده‌ای به نام گلاستیک استفاده کرده اما با بررسی گوشی A40 این مووضع را متوجه خواهید شد که در حقیقت جنس بدنه همان پلاستیک است. ابتدا که شروع به کار کردن با A40 می‌کنید حسی شبیه به شیشه به شما القا می‌کند اما بعد از مدتی متوجه می‌شوید که گوشی پلاستیکی است. رنگ‌های جذابی از جمله مشکی، سفید، آبی و مرجانی برایش در نظر گرفته شده تا سلیقه‌های مختلفی را پوشش دهد. در رنگ آبی گرادیانتی از رنگ‌ها را مشاهده می‌کنید که ظاهری متفاوت را برای قاب پشتی به همراه می‌آورد. دست گرفتن و کار کردن با گلکسی A40 خیلی جذاب و دوست داشتنی است.

📷

به لطف اندازه جمع و جور و ضخامت مناسب و البته لبه‌های خمیده‌ای که برای قاب پشتی در نظر گرفته شده با یکی از خوش‌دست‌ترین گوشی‌های بازار روبرو هستید. سامسونگ با کاهش حاشیه‌های صفحه‌نمایش به خصوص در بالا و پایین دستگاه توانسته صفحه‌نمایش ۵٫۹ اینچی این دستگاه را در قابی واقعا کوچک و جمع‌وجور جای دهد. فریم A40 از پلاستیک ساخته شده اما حس یک فریم فلزی را به کاربر می‌دهد. خوشبختانه جک ۳٫۵ میلی‌متری صدا از این گوش حذف نشده و به علاوه درگاه ارتباطی هم از نوع تایپ سی است. یکی دیگر از ویژگی‌هایی که سبب شده تا این گوشی تا این حد خوش‌دست باشد وزنش است. A40 وزنی برابر ۱۴۰ گرم دارد که در سال ۲۰۱۹ کمتر گوشی‌ای را می‌توانید با این وزن مناسب پیدا کنید.

صفحه‌نمایش گلکسی A40

ناچ قطره‌ای بالای صفحه‌نمایش ای ۴۰ قرار دارد و این همان صفحه‌ای است که سامسونگ نام اینفینیتی یو را روی آن گذاشته است. مهم‌ترین نکته مثبت گلکسی ای ۴۰ جنس صفحه‌نمایش است. سامسونگ از صفحه سوپرامولد برای این گوشی استفاده کرده که اندازه ۵٫۹ اینچی دارد و توانسته ۸۵٫۵ درصد از قاب جلو را به خودش اختصاص دهد. این صفحه‌نمایش کیفیت فول اچ دی دارد.

📷

انتظار زیادی از این صفحه داشته باشید به سبب اینکه در نمایش رنگ‌ها تبحر خاصی دارد و می‌تواند رنگ مشکی را در نهایت عمق خودش نشان دهد. به علاوه نور صفحه در حد کاملا خوب است و به لطف این نور خوب زیر نور خورشید به‌راحتی همه چیز را می‌بینید.

نرم‌افزار گلکسی A40

سیستم‌عامل دستگاه اندروید و نسخه ۹ است. این رابط کاربری سامسونگ به نام وان یو آی است که ظاهری کاملا متفاوت را برای این گوشی از نظر نرم‌افزاری به همراه آورده است. رابط کاربری جدید سامسونگ روی این گوشی کاملا نرم عمل می‌کند و باوجوداینکه برنامه‌های اضافی از روی آن حذف شده‌اند و کاملا سبک شده هنوز هم پر است از ویژگی‌های جذاب و البته برای کار کردن با یکدست هم کاملا بهینه شده است.

📷

سخت‌افزار گلکسی A40

پردازنده Galaxy A40 ساخت سامسونگ است. با بررسی این پردازنده که اگزینوس ۷۹۰۴ نام دارد میتوان انتظار قابل قبولی از این گوشی داشت که پردازنده‌ای ۱۴ نانومتری با ۸ هسته در رنج فرکانس ۱٫۷۷ تا ۱٫۵۹ گیگاهرتز کار های نسبت سنگین را به خوبی هندل کند. در حقیقت سامسونگ یکی از قوی‌ترین پردازنده‌های موبایلی خودش را در رده میانی برای این گوشی به کار گرفته. کنار این پردازنده حافظه رم ۴ گیگابایتی و حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی در نظر گرفته شده که برای گوشی‌ای در رده میانی بازار کافی به نظر می‌رسد.

📷

با این گوشی میان رده می‌تواند در انجام کارهای روزمره و حتی انجام کارهایی سنگین‌تر مانند اجرای بازی‌هایی همچون آسفالت ۹ بدون هیچ مشکلی از پس خودش بربیاید. امکان استفاده از کارت حافظه خارجی هم برای گوشی وجود دارد که درگاهی مجزا برایش در نظر گرفته شده و نیازی نیست تا درگاه سیم کارت دوم را فدای استفاده از کارت حافظه خارجی کنید.

سنسور اثرانگشت گلکسی A40

در قاب پشتی این گوشی از سنسور اثرانگشت استفاده شده که محل بسیار مناسبی برای قرارگیری اش به حساب می‌آید. این سنسور کار خودش را بسیار خوب انجام می‌دهد. سنسور اثرانگشت A40 توانایی شناسایی اثرانگشت را در تمام جهات دارد علاوه بر اینکه می‌تواند این شناسایی را در کمترین زمان ممکن به سرانجام برساند.

📷

اندازه سنسور بسیار خوب است اما اگر محل قرارگیری‌اش کمی پایین‌تر بود پیدا کردنش کمی راحت‌تر می‌شد. برای فعال شدن این سنسور نیاز به فشار یا لمس هیچ بخشی از گوشی نیست و فقط کافی است که انگشت خودتان را روی آن قرار دهید تا فرآیند تشخیص شروع شود.

تشخیص چهره گلکسی A40

در کنار سنسور اثرانگشت قابلیت تشخیص چهره هم برای این گوشی در نظر گرفته شده که از دوربین سلفی برای شناسایی صورت کاربر استفاده می‌شود. این ویژگی ۱۰۰ درصد از نظر امنیت به پای سنسور اثرانگشت نمی‌رسد اما روشی سریع و راحت به حساب می‌آید که می‌توانید در شرایط نوری مناسب به خوبی روی آن حساب باز کنید.

📷

دوربین گلکسی A40

برای دوربین اصلی، که در قاب پشتی قرار دارد، دو لنز طراحی شده است. یکی از لنزها سنسور ۱۶ مگاپیکسلی دارد که اندازه دهانه دیافراگمش برابر f/1.7 است و لنز دوم سنسور ۵ مگاپیکسلی دارد که در حقیقت لنزی با زاویه دید فوق عریض است. در قاب جلو و داخل ناچ بالای صفحه‌نمایش هم لنز دوربین سلفی را مشاهده می‌کنیم که سنسور ۲۵ مگاپیکسلی دارد و در کلاس خودش یکی از باکیفیت‌ترین‌ها به شمار می‌رود. رابط کاربری دوربین همانند همان چیزی است که در گوشی‌های دیگر سامسونگ می‌بینیم. یکی از نکات مثبت این رابط کاربری ویژگی‌های لمسی متنوعی است که برایش در نظر گرفته شده. به طور مثال با کشیدن انگشت روی صفحه ویوفایندر به‌راحتی می‌توانید به چپ یا راست منتقل شوید که نیاز کاربر را به تمرکز زیاد روی لمس نقطه‌ای خاص از صفحه‌نمایش به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد.

📷

در نور روز عکس‌هایی که با لنز اصلی تهیه می‌شوند جزئیات زیادی دارند و رنگ‌ها در آن‌ها بسیار شفاف و خوب ثبت می‌شوند. در نور کم عکس‌ها هنوز هم کیفیت خوبی دارند باوجوداینکه نویز تصاویر بیشتر می‌شود اما ثبت رنگ‌ها بسیار خوب انجام می‌گیرد. دوربین این گوشی توانایی گرفتن عکس‌های پرتره هم دارد که در این بخش تمام تکیه‌اش روی بخش نرم‌افزاری است و کارش را هم خوب انجام می‌دهد. عکس‌هایی که توسط دوربین سلفی‌ ای ۴۰ تهیه می‌شوند کیفیت باورنکردنی‌ای دارند. جزئیات در این عکس‌ها بسیار زیاد است و علاوه بر ثبت خوب رنگ‌ها رنج دینامیکی هم فوق العادست.

باتری گلکسی A40

یکی از علت‌های پایین بودن وزن گوشی را باید ظرفیت باتری آن بدانیم. برای این گوشی از باتری‌ای با ظرفیت ۳۱۰۰ میلی‌آمپر استفاده شده که در نوع خودش خیلی زیاد نیست اما برای گلکسی ای ۴۰ می‌تواند تا ۱ روز کامل را در یک استفاده معمولی دوام بیاورد. به لطف پردازنده مدرنی که برای این گوشی در نظر گرفته شده باتری از شارژ سریع پشتیبانی می‌کند و برای آن شارژ سریع ۱۵ واتی در نظر گرفته شده است.

جمع‌بندی

با بررسی کامل گلکسی A40 میتوان نتیجه گرفت که طراحی این گوشی دل نشین و نسبت به قیمت این محصول با رده پایین تر مثل گلکسی A30 مقرون به صرفه و دلیل مناسبی برای خرید است؛ این گوشی هم ظاهر زیبایی دارد و هم اینکه بسیار خوش‌دست است و کار کردن با یکدست با آن کار سختی نیست. شاید بتوان بدون شک مهم‌ترین نکته مثبت این گوشی را صفحه‌نمایش آن دانست که کیفیت بسیار خوبی دارد. البته نباید عملکرد مناسب دوربین را هم در بخش دوربین اصلی و به خصوص در بخش دوربین سلفی نادیده گرفت که به خوبی از پس بسیاری رقبا برمی‌آید. گلکسی A40 گوشی‌ای میان رده با ارزش خرید بالا به حساب می‌آید که به‌راحتی می‌تواند دل هر طرفدار سامسونگ را که به دنبال یک گوشی میان رده است ببرد.

مطالب مرتبط

قیمت شیائومی redmi note 5 pro

قیمت گوشی mi 6x

قیمت گوشی redmi 6

منبع: https://technokade.com/

دیجیتال مارکتینگ
ثبت نام ورود