اشكال زدايي (debug) يك كد چندين مرتبه از نوشتن آن سخت تر است. بنابراين اگر كد اوليه خود را بسيار هوشمندانه بنويسيد، جهت اشكال زدايي آن به اندازه ي كافي باهوش نخواهيد بود! (Brian Kernighan)

تنها دو نوع زبان برنامه نويسي وجود دارد: آنهايي كه برنامه نويس ها از آن شكايت دارند و آن هايي كه اصلا مورد استفاده قرار نمي گيرند! (Bjarne Stroustrup)

هر كسي مي تواند كدي بنويسد كه يك كامپيوتر آن را درك كند. يك برنامه نويس خوب كدي را مي نويسد كه براي ساير همكارانش قابل درك باشد. (Martin Fowler)

اندازه گيري درصد پيشرفت يك پروژه برنامه نويسي با شمارش تعداد سطرهاي كدهاي آن همانند اندازه گيري درصد پيشرفت ساخت يك هواپيما از طريق وزن كردن آن است! (Bill Gates)

برنامه نويسي سطح پايين (Low-level) روح برنامه نويس ها را جلا مي بخشد! (John Carmack, ID software)

بزرگي واقعي با اندازه گيري مقدار آزادي كه به ديگران عطا مي كنيد، سنجيده مي شود و نه به اينكه چگونه ديگران را وادار مي كنيد تا آنچه را كه مد نظر شما است اجرا كنند. (Larry Wall)

هيچگاه از gets و sprintf استفاده نكنيد، در غير اينصورت شياطين به زودي به سراغ شما خواهند آمد! (FreeBSD Secure Programming Guidelines)

صحبت كردن ساده است. كدت رو نشون بده! (Linus Torvalds)

علوم رايانه هيچگاه شخصي را تبديل به يك برنامه نويس خوب نمي كنند همانطور كه مطالعه در مورد رنگ ها و قلم ها شما را تبديل به يك نقاش خوب نمي كند. (Eric Raymond)

هيچ برنامه اي تا زمانيكه آخرين يوزر آن بميرد به پايان نخواهد رسيد! (از يك گروه پشتيباني نرم افزار ناشناس!)

برنامه نويس هاي C هرگز نخواهند مرد. آن ها فقط تبديل به void خواهند شد. (ناشناس)

پايان دنياي يونيكس 2 به توان 32 ثانيه پس از اول ژانويه 1970 است! (ناشناس)

زماني كه كد مي نويسيد فرض كنيد شخصي كه قرار است در آينده از كدهاي شما نگهداري كند يك ديوانه ي زنجيري است كه آدرس خانه ي شما را مي داند! (Rick Osborne)

سادگي يك برنامه يكي از شرايط قابل اطمينان بودن آن است. (Edsger Dijkstra)

يونيكس سيستم عامل ساده اي است، اما شمابايد فرد باهوشي باشيد تا بتوانيد اين سادگي را درك كنيد! (Dennis Ritchie)

اگر به كامپايلر دروغ بگوئيد او بعدا انتقام خواهد گرفت! (Henry Spencere)

پرل تنها زبان برنامه نويسي است كه پيش و پس از رمزنگاري RSA به يك شكل به نظر مي رسد! (Keith Bostic)


تنها دو صنعت هستند كه به مصرف كنندگان خود "كاربر" مي گويند: صنعت كامپيوتر و تجارت مواد مخدر! (ناشناس)

حسین محبی خواه