الگوریتم چیست ؟
کلمه ای است که یک برنامه نویس وقتی نمیخواد توضیح بده چیکار کرده به کار میبره . 😂😂

 

ایمان مدائنی